Bendrosios nuostatos
1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „KOLIBRIO KNYGOS“. MB „KOLIBRIO KNYGOS“ kontaktiniai duomenys skelbiami www.kolibrioknygos.lt. MB „KOLIBRIO KNYGOS“paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: info@kolibrioknygos.lt
2. MB „KOLIBRIO KNYGOS“ surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi MB „KOLIBRIO KNYGOS” darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
3. Asmens duomenų tvarkymui MB „KOLIBRIO KNYGOS“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir (ar) savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie MB „KOLIBRIO KNYGOS“ vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais MB „KOLIBRIO KNYGOS“ imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi MB „KOLIBRIO KNYGOS“ nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat MB „KOLIBRIO KNYGOS“ užtikrins, kad minėti asmenys bus saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
4. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai jums naudojantis MB „KOLIBRIO KNYGOS“ paslaugomis. Todėl rekomenduojame išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas prieš pradedant naudotis mūsų paslaugomis.
5. MB „KOLIBRIO KNYGOS“ gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas siekdama užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.
6. Jūs galite lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite atsidaryti paskyrą sistemoje ir (ar) naudotis kitomis siūlomomis paslaugomis, mes prašysime jūsų pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis ir atlikti nustatytas tapatybės nustatymo procedūras.
7. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasi šiame tinklalapyje, turite pareigą kaskart įsitikinti, jog esate susipažinęs(-usi) su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma jūsų apsilankymo šiame tinklalapyje momentu.

Duomenų tvarkymo tikslai, teikėjai, terminai, gavėjai
1. Pagrindinis tikslas, dėl kurio mes renkame jūsų asmens duomenis, yra MB „KOLIBRIO KNYGOS“ paslaugų teikimas ir produktų pardavimas klientams. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pranešti klientui apie MB „KOLIBRIO KNYGOS“ teikiamas paslaugas, jų kainas, specifiką, su klientu sudarytų sutarčių ir pan. pasikeitimus, MB „KOLIBRIO KNYGOS”, sisteminių ir kitų su teikiamomis paslaugomis susijusių pranešimų siuntimui.
2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
3. Asmens duomenų subjektas patvirtina, kad jis supranta, jog tokie informavimo pranešimai yra būtini vykdant su klientu sudarytą Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį ir (ar) jos priedus, ir jie nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.
4. Duomenų saugojimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po dalykinių santykių su klientu pabaigos.
5. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.
6. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu kitiems asmenims neteikiami.

Tiesioginė rinkodara
1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pateikti klientui pasiūlymus apie MB „HUBRIS“ teikiamas paslaugas ir produktus.
2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
3. Šiuo dokumentu jūs patvirtinate, kad esate informuotas (-a) apie tai, jog aukščiau nurodyti jūsų duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu bei tai, kad turite teisę nesutikti ir atsisakyti savo asmens duomenų naudojimo tokiu tikslu bet kuriuo metu, raštu informuodamas MB „KOLIBRIO KNYGOS“ apie nesutikimą ar atsisakymą el. paštu info@kolibrioknygos.lt. Pranešime privalo būti nurodytas asmens duomenų subjekto vardas, pavardė ir el. pašto adresas.
4. Duomenų saugojimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po dalykinių santykių su klientu pabaigos arba iki kliento nesutikimo tvarkyti duomenis šiuo tikslu pareiškimo dienos.
5. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.
6. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu gali būti perduodami paieškos ar socialinių tinklų sistemoms (galimybė atsisakyti duomenų tvarkymo užtikrinama šių sistemų tinklapiuose). Kitiems asmenims duomenys neteikiami.
7. Visi pirmiau nurodytais tikslais surinkti jūsų asmens duomenys, išskyrus vardą, pavardę, asmens kodą, asmens tapatybės dokumento numerį ir tikslų gyvenamosios vietos adresą, gali būti tvarkomi statistinės analizės tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi taip, kad juos įtraukus į statistinės analizės apimtį nebūtų galima identifikuoti konkrečių duomenų subjektų tapatybės. Jūsų asmens duomenų rinkimas statistinės analizės tikslais yra grindžiamas teisėtais interesais analizuoti, tobulinti ir plėtoti vykdomą veiklą. Esu informuota (-s), kad turiu teisę nesutikti ir atsisakyti mano asmens duomenų tvarkymo tokiu tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas apie nesutikimą ar atsisakymą MB „KOLIBRIO KNYGOS“.
8. Šioje Politikoje nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys nėra tvarkomi jokiais su šiais teisėtais tikslais ar teisės aktų reikalavimais nesuderinamu būdu.
9. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, be jūsų sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais (pvz. kartu su jūsų vykdomu mokėjimo pervedimu perduodama būtina informacija).
10. Sutinku, kad aukščiau minėti mano duomenys būtų teikiami ir gaunami per MB „KOLIBRIO KNYGOS“ ar jo paskirto įgalioto atstovo naudojamą programinį įrankį bei kitomis priemonėmis, kitus trečiuosius asmenis, su kuriais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka MB „KOLIBRIO KNYGOS“ yra sudaręs asmens duomenų tvarkymo sutartis.

Profiliavimas
Tiesioginės rinkodaros bei statistinės analizės tikslu, profiliavimas gali būti vykdomas pasinaudojant Piwik, Google, Facebook ar kt. analitikos įrankiais.
Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas
Nepilnametis asmuo iki 14 (keturiolikos) metų, siekdamas naudoti MB „KOLIBRIO KNYGOS“ paslaugomis, privalo pateikti savo atstovo (tėvo, motinos, globėjo(-os)) rašytinį sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

Slapukų politika
1. Šiame tinklalapyje MB „KOLIBRIO KNYGOS“ gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Kliento įrenginyje. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens įrenginyje identifikavimui, jie yra skirti svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat analizės tikslais, palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos.
2. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų MB „KOLIBRIO KNYGOS“ stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklalapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti MB „KOLIBRIO KNYGOS“ teikiamas paslaugas.
3. Tinklalapyje besilankantis asmuo toliau naršydamas šioje svetainėje ir nekeisdamas esamų nustatymų sutinka, kad būtų naudojami slapukai.
4. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.

Jūsų teisė susipažinti su asmens duomenimis, ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite šias teises:
1. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS: gauti informaciją apie tai, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ir jei taip, susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami; gauti iš MB „KOLIBRIO KNYGOS“ savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. MB „KOLIBRIO KNYGOS“ gavus Jūsų prašymą raštu per teisės aktų nustatytą terminą pateiks raštu prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.
2. TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS: jei MB „KOLIBRIO KNYGOS“ tvarkomi jūsų duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreiptis į MB „KOLIBRIO KNYGOS“ raštu ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis ar papildyti neišsamius savo asmens duomenis, pateikdamas prašymą.
3. TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM: prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis) tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti MB „KOLIBRIO KNYGOS“ asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, MB „KOLIBRIO KNYGOS“, išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Atkreiptinas dėmesys, jog teisė reikalauti nedelsiant ištrinti jūsų asmens duomenis gali būti ribojama ar negalima dėl MB „KOLIBRIO KNYGOS“ kaip mokėjimo paslaugų teikėjo teisės aktais nustatytos prievolės saugoti duomenis apie kliento tapatybės nustatymą, mokėjimo operacijas, sudarytas sutartį ir kt. teisės aktuose nustatytą laikotarpį.
4. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ: reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.
5. TEISĖ NESUTIKTI: teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
6. dėl savo asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į priežiūros instituciją, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.
7. dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į asmens duomenų valdytoją ir (ar) duomenų apsaugos pareigūną.
8. kitas teisės aktų nustatytas teises.

Prašymą dėl susipažinimo, pataisymų ar nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: info@hubris.lt. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę bei pridėti asmens dokumentą arba prašymą pasirašyti elektroniniu parašu.

Trečiųjų asmenų tinklalapiai
MB „KOLIBRIO KNYGOS“ nėra atsakinga už Kliento privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Klientas pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. MB „KOLIBRIO KNYGOS“ rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne MB „KOLIBRIO KNYGOS“ priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

Informacijos saugumo užtikrinimas
MB „KOLIBRIO KNYGOS“ tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo MB „KOLIBRIO KNYGOS“ naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Baigiamosios nuostatos
1. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.
2. Šiose Privatumo politikos nuostatose sąvoka „šis tinklapis“ yra nuoroda į www.kolibrioknygos.lt.